Investor Relations
投资者关系

单位:股

股份类别

变动前

(2023年12月31日)

本次变动

变动后

(2024年2月22日)

比例
一、有限售条件流通股二、无限售条件流通股 3,125,501,779 162,598,480 3,288,100,259 100%
三、总股本 3,125,501,779 162,598,480 3,288,100,259 100%


最新股本变动日期为2024年2月22日,因可转债转股公司股份数量增加。

版权所有© 2019 乐鱼体育集团股份有限公司 股票代码:601058

鲁ICP备09064072号-9

鲁公网安备 37021002000909号